Menu
Terug

Onze productteams lezen en controleren elke productreview voordat deze op de website geplaatst wordt. Dit doen we omdat we willen dat een review daadwerkelijk iets over het product zegt én betrouwbaar is. We geloven namelijk dat de ervaring van een klant het eerlijkste beeld over een product geeft. Dit helpt niet alleen andere klanten, maar ons ook. Zo kunnen we ons assortiment goed blijven afstemmen en ervoor zorgen dat je als fietser bij Mantel in één keer kunt slagen.

Wij horen dus graag hoe jij het product ervaart. Bij een productreview letten we op de onderstaande richtlijnen.

Een goede productreview heeft:

 • Een omschreven ervaring over het betreffende product in minimaal 20 woorden
 • Onderbouwde meningen en feiten
 • Verzorgd taalgebruik en is begrijpelijk geschreven
 • Uitleg over de productkenmerken en hoe het product is in gebruik

Reviews die helaas niet geplaatst kunnen worden bevatten:

 • Kwetsende taal
 • Een vorm van plagiaat
 • Zinnen die in hoofdletters geschreven zijn of andere afleidende zaken bevatten
 • Contactinformatie, zoals telefoonnummers, adressen, websites en andere (web)winkels
 • Vluchtige informatie, zoals prijzen en actualiteiten

Als een productreview voldoet aan de richtlijnen, dan wordt deze na het controleren meteen zichtbaar op de website. We passen een review nooit zelf aan! Jouw review komt precies zo op de website zoals je hem zelf hebt geschreven.

Hoe zorgen we ervoor dat een productreview betrouwbaar is?

Als je bij ons een product bij ons hebt gekocht, sturen we je een e-mail met daarin de vraag of je een review wil achterlaten. Hierdoor ben je altijd aan een bestelling gekoppeld en weten wij dus zeker dat je een review achterlaat bij een product dat je bij ons gekocht heb. Door deze check zorgen we ervoor dat alle reviews betrouwbaar zijn en niet alleen jij, maar ook andere klanten, een eerlijk en juist beeld van onze producten krijgen.

Je kan een review helemaal af maken door er een foto aan toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een detailfoto van je fiets of kledingstuk, de manier waarop een product gemonteerd is of jouw nieuwe aanwinst in een mooie omgeving. Zo kan je anderen een nog betere indruk geven hoe het product écht is.

Een goede foto is:

 • Relevant voor het product waar de review over gaat
 • Geschikt voor alle ogen, dus niet kwetsend of expliciet
 • Door jou gemaakt en van goede kwaliteit (minimaal 800 x 600 pixels)

We kunnen een foto helaas niet plaatsen:

 • Als hij irrelevant of van slechte kwaliteit is
 • Als hij kwetsend of expliciet is
 • Als hij groter is dan 16 MB

Gebruiksvoorwaarden productreviews Mantel

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Content: alle inhoud die via het plaatsen van een productreview wordt aangeboden door de gebruiker en wordt gepubliceerd door Mantel, waaronder tekst en/of beeldmateriaal, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
 2. Gebruik: het gebruik van een productreview, in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, lezen of het plaatsen van een productreview;
 3. Gebruiker: iedereen die een productreview plaatst of bekijkt of op andere wijze gebruik maakt van Content in een Productreview;
 4. Mantel: Mantel Arnhem BV, tevens handelend onder de naam Mantel.com.
 5. Productreview: elke door een gebruiker geplaatste en door Mantel gepubliceerde productreview, inclusief de daarbij aangeboden Content.

2. Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van een Productreview. Door het gebruik van een Productreview verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van een Productreview, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij Mantel en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van een productreview impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele)eigendomsrechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

Mantel behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de productreviews uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mantel, dan ook niet toegestaan (delen van) een productreview op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Mantel bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van Mantel toegestaan om naar een productreview te linken.

4. Disclaimer

Mantel geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Content. Beweringen en meningen, geuit in de Content van Productreviews zijn die van de betreffende auteur(s), gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Mantel.

Mantel is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) Productreviews van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, in de Productreviews wordt verwezen. Mantel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Productreviews dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een Productreview te gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

5. Content

Content mag:

 • niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Mantel;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die op enige wijze schade toe kan brengen aan Mantel en/of andere gebruikers.

Door het plaatsen van content in een productreview, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze content openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Mantel en overige gebruikers conform het volgende:

 • met het plaatsen van Content verleen je Mantel een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder het verspreiden van content via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Content op te slaan in (elektronische) bestanden;

Mantel behoudt zich het recht voor om:

 • Productreviews in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde voorwaarden, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Content die strafbaar is.

6. Notice-and-takedown procedure

Mantel controleert via de Productreviews gepubliceerde content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Productreview gepubliceerde content onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via service.nl@mantel.com.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Mantel zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende content al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

7. Aansprakelijkheid

In geval van gebruik van een Productreview in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden ben je jegens Mantel aansprakelijk voor alle door Mantel als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart Mantel voor aanspraken van derden ter zake.

8. Wijzigingen

Mantel behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

9. Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Klantenservice
026-4450945
service.nl@mantel.com
Stuur een email