Menu
Terug

Wij horen graag hoe jij het product ervaren hebt. Voor het achterlaten van een review gelden wel enige regels.

Zo schrijf je een goede productreview:

 • meningen zijn onderbouwd met feiten
 • geschreven zodat iedereen het begrijpt en met verzorgd taalgebruik
 • minimaal 20 woorden
 • vertel hoe en waar het product gebruikt is
 • niet alleen pluspunten, maar ook verbeterpunten

Je review wordt niet geplaatst bij:

 • gebruik van grove en kwetsende taal
 • plagiaat
 • gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld niet relevant of te kort
 • zinnen in hoofdletters of andere afleidende zaken
 • vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
 • vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten
 • vermelding van andere (web)winkels

Je kan ook foto's toevoegen aan een product review.

De foto's die je bij je review wilt toevoegen zijn:

 • Relevant: bevat een product wat gekocht is op onze website.
 • Geschikt voor alle ogen: geen foto's die expliciete beelden bevatten, beledigend, illegaal of kwetsend zijn, of die andere inhoud bevatten die niet geschikt is voor onze website.
 • Origineel: de foto’s die je plaatst dienen door jou gemaakt te zijn, en geen auteursrecht, handelsmerk of ander juridisch eigendomsrecht te schenden.
 • Niet-commercieel: geen foto's die logo's, titels, merken, promotiemateriaal of andere inhoud met commerciële doeleinden bevatten.
 • Bestandsspecificaties:
  • Minimale resolutie van 800 x 600 pixels
  • Maximale bestandsgrootte van 16 MB
  • Bestandstype .gif, .jpg, of .png
 • Kwaliteit:
  • Foto's dienen goed belicht te zijn (niet te donker of te licht)
  • Het onderwerp van de foto moet scherp en goed zichtbaar zijn
  • Foto's mogen niet gedraaid of vervormd zijn

Gebruiksvoorwaarden productreviews Mantel

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Content: alle inhoud die via het plaatsen van een productreview wordt aangeboden door de gebruiker en wordt gepubliceerd door Mantel, waaronder tekst en/of beeldmateriaal, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
 2. Gebruik: het gebruik van een productreview, in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, lezen of het plaatsen van een productreview;
 3. Gebruiker: iedereen die een productreview plaatst of bekijkt of op andere wijze gebruik maakt van Content in een Productreview;
 4. Mantel: Mantel Arnhem BV, tevens handelend onder de naam Mantel.com.
 5. Productreview: elke door een gebruiker geplaatste en door Mantel gepubliceerde productreview, inclusief de daarbij aangeboden Content.

2. Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van een Productreview. Door het gebruik van een Productreview verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van een Productreview, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij Mantel en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van een productreview impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele)eigendomsrechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

Mantel behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de productreviews uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mantel, dan ook niet toegestaan (delen van) een productreview op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Mantel bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van Mantel toegestaan om naar een productreview te linken.

4. Disclaimer

Mantel geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Content. Beweringen en meningen, geuit in de Content van Productreviews zijn die van de betreffende auteur(s), gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Mantel.

Mantel is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) Productreviews van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, in de Productreviews wordt verwezen. Mantel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Productreviews dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een Productreview te gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

5. Content

Content mag:

 • niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Mantel;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die op enige wijze schade toe kan brengen aan Mantel en/of andere gebruikers.

Door het plaatsen van content in een productreview, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze content openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Mantel en overige gebruikers conform het volgende:

 • met het plaatsen van Content verleen je Mantel een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder het verspreiden van content via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Content op te slaan in (elektronische) bestanden;

Mantel behoudt zich het recht voor om:

 • Productreviews in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde voorwaarden, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Content die strafbaar is.

6. Notice-and-takedown procedure

Mantel controleert via de Productreviews gepubliceerde content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Productreview gepubliceerde content onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via service.nl@mantel.com.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Mantel zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende content al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

7. Aansprakelijkheid

In geval van gebruik van een Productreview in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden ben je jegens Mantel aansprakelijk voor alle door Mantel als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart Mantel voor aanspraken van derden ter zake.

8. Wijzigingen

Mantel behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

9. Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Klantenservice
026-4450945 gesloten
service.nl@mantel.com
Stuur een email