Tilbage til kundeservice

Vilkår & Betingelser

Print

Indhold:

Art. 1 - Definitioner
Art. 2 - Firmaidentitet
Art. 3 - Anvendelsesområde
Art. 4 - Tilbuddet
Art. 5 - Kontrakten
Art. 6 - Fortrydelsesret (ved fjernsalg)
Art. 7 - Forbrugerens forpligtigelser i returretsperioden (ved fjernsalg)
Art. 8 - Udøvelse af fortrydelsesret som forbruger samt omkostninger forbundet hermed (ved fjernsalg)
Art. 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtigelser i returretsperioden (ved fjernsalg)
Art. 10 - Udelukkelse fra fortrydelsesret (ved fjernsalg)
Art. 11- Prisen
Art. 12 - Overholdelse af kontraktbetingelserne og udvidet garanti
Art. 13- Levering og udførelse
Art. 14 - Tidsudbegrænsede kontrakter: varighed, opsigelse og forlængelse
Art. 15 - Betaling
Art. 16 - Klageprocedure
Art. 17 - Tvister
Art. 18 - Yderligere eller ændrede vilkår

Art. 1 - Definitioner

I disse betingelser gælder følgende definitioner:

Supplerende kontrakt: en kontrakt, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en kontrakt om fjernsalg og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem tredjemand og den erhvervsdrivende;
Fortrydelsesret perioden den periode, indenfor hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
Forbruger: En fysisk person, hvis handlinger ikke udføres på vegne af et erhverv eller en virksomhed;
Dag: kalenderdag;
Digitalt indhold: data som produceres og leveres i digital form;
Tidsbegrænset kontrakt: en kontrakt, der indebærer regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og / eller digitalt indhold i en bestemt periode;
Datalagring: enhver enhed - herunder også e-mail - hvor forbrugeren eller den erhvervsdrivende opgiver personlige oplysninger til senere brug i en begrænset periode til det formål de er beregnet til, og som tillader mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysningert.;
Fortrydelsesret: perioden hvori en forbruger kan gøre brug af sin fortrydelsesret af kontrakten;
Erhvervsdrivende (Mantel): en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenester, fra en afstand, til forbrugerne;
Fjernsalg: en aftale i forbindelse med et fjernsalg, arrangeret af den erhvervsdrivende for salg af produkter og/eller tjenesteydelser, herunder aftale at kontrakten vil blive brugt udelukkende til brug for en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
Teknologi til fjernkommunikation: kommunikationsmidler der kan benyttes med henblik på at indgå en kontrakt uden nødvendigheden af, at forbrugeren og den erhvervsdrivende er i samme rum på samme tid.

Art. 2 - Firmaidentitet


Mantel Arnhem BV virker også under navnet Mantel.com. En kontrakt eller aftale vedrørende online-køb er indgået med Mantel Arnhem BV.

Firmaadresse:
Simon Stevinweg 12
6827 BT Arnhem
KvK-nummer: 09020216
VAT identifikationsnummer: NL808661693B01


Mantel Den Bosch BV, virker også under navnet Mantel.com.

Firmaadresse:
Balkweg 7
5232 BT Den Bosch
KvK-nummer: 67143873
VAT identifikationsnummer: NL856848220B01


Mantel Utrecht BV, virker også under navnet Mantel.com.

Firmaadresse:
Hertogswetering 171
3543 AS Utrecht
Holland
KvK-nummer: 09115914
VAT identifikationsnummer: NL809499587B01


Mantel Rotterdam BV, virker også under navnet Mantel.com.

Firmaadresse:
Stadionweg 33 D
Holland
KvK- nummer: 81797974
VAT identifikationsnummer: NL862223398B01


Art. 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for enhver aftale om fjernsalg, der er blevet indgået mellem den erhvervsdrivende og en forbruger.
 2. Forud for indgåelse af en aftale om fjernsalg, gøres de generelle vilkår og betingelser tilgængelige for forbrugeren. Hvis dette ikke er muligt, oplyser den erhvervsdrivende inden kontraktens indgåelse, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser er tilgængelig for gennemlæsning og at de kan sendes gratis til forbrugeren, så hurtigt som muligt, såfremt denne ønsker det.
 3. Hvis kontrakten om fjernsalg indgås elektronisk vil forbrugeren uanset de foregående afsnit, elektronisk blive gjort bekendt med de generelle vilkår og betingelser inden kontrakten indgås. Dette vil ske på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan opbevare dem på et elektronisk medie. Hvis dette ikke er muligt inden aftalen om fjernsalg indgås vil den erhvervsdrivende oplyse, hvor de generelle vilkår og betingelser kan gennemlæses elektronisk. De kan på anmodning sendes vederlagsfrit til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde.
 4. I tilfælde hvor specifikke produkt eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder i tillæg til de generelle vilkår og betingelser, finder afsnit 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende omstændighed, som er mest gunstig i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser.

Art. 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er underlagt en begrænset gyldighedsperiode eller særlige betingelser, vil dette udtrykkeligt være nævnt i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af produkterne. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende gør brug af illustrationer, vil dette være en korrekt gengivelse af de produkter, der tilbydes. Indlysende fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for den erhvervsdrivende.
 3. Hvert tilbud indeholder information, så det er tydeligt for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der indgår i accept af tilbuddet.

Art. 5 - Kontrakten

 1. Kontrakten vil blive indgået, underlagt de i art. 4 fastsatte punkter, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og de deri fastsatte betingelser dermed er opfyldt.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Forbrugeren kan ophæve kontrakten, så længe denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende.
 3. Hvis kontrakten er indgået elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre elektronisk overførsel af data, og vil garantere et sikkert web-miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Den erhvervsdrivende kan, inden for lovens rammer, undersøge forbrugerens evne til at imødekomme betalingskrav, herunder alle fakta og faktorer i forbindelse med ansvarlig indgåelse om et fjernsalg. Såfremt den erhvervsdrivende opdager konkrete grunde til ikke at indgå i en kontrakt, har den erhvervsdrivende juridisk ret til at afvise en anmodning eller en ordre, eller tilføje særlige vilkår og betingelser for udførelsen heraf.
 5. Den erhvervsdrivende vil, senest ved leveringen af produktet, service og/eller digitalt indhold, give forbrugeren følgende oplysninger, enten skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme det på et elektronisk tilgængeligt medie:
  1. firmaadresse til den erhvervsdrivendes virksomhed hvor forbrugeren kan indgive klager;
  2. Under hvilke betingelser forbrugeren kan benytte sin fortrydelsesret og metoden til at gøre dette eller en tydelig orientering vedrørende udelukkelse fra fortrydelsesretten;
  3. information om eksisterende eftersalgsservice og garantier;
  4. Prisen, inklusiv alle skatter i relation til produktet, service og/eller digitalt indhold samt alle (eventuelle) leveringsomkostninger samt betalingsmetode, levering eller udførelse af kontrakten vedrørende fjernsalg;
  5. Kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end 1 år eller det vedrører en kontrakt på ubestemt tid;
  6. Hvis forbrugeren har returret, en formular der forklarer, hvordan forbrugeren påberåber sig denne returret.
 6. I tilfælde af en langsigtet kontrakt gælder betingelserne i det foregående afsnit kun for den første levering.

Art. 6 - Fortrydelsesret (ved fjernsalg)

Vedrørende produkter:
 1. Forbrugeren kan fortryde en aftale om fjernsalg i løbet af en frist på 14 dage uden at give nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan anmode forbrugeren om årsagen til fortrydelse, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive en årsag.
 2. Den i artikel 1 nævnte fortrydelsesret begynder den dato, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren, dog ikke fragtmanden, får varerne i fysisk besiddelse eller:
  1. den dato, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke fragtmanden, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om flere forskellige varer, som forbrugeren har bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Den erhvervsdrivende kan nægte en ordre af flere produkter med forskellige leveringstider, forudsat at han klart har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen.
  2. den dato, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke fragtmanden, får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om levering af en vare, der består af flere partier eller dele;
  3. den dato, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke fragtmanden, får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.
Ved tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:
 1. Forbrugeren har en frist på 14 dage til at fortryde en kontrakt om tjenesteydelser, og en kontrakt om levering af digitalt indhold, der leveres ikke på et fysisk medium, uden at give nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan anmode forbrugeren om årsagen til fortrydelse, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive en årsag.
 2. Den i artikel 1 nævnte fortrydelsesret begynder på kalenderdagen efter den dato, på hvilken kontrakten blev indgået.
Manglende oplysning om fortrydelsesretten:
 1. I tilfælde hvor den erhvervsdrivende, ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist i henhold til de foregående stykker i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren oplysningerne i henhold til foregående afsnit inden 12 måneder fra den dato hvor kontrakten indgås, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren modtager oplysningerne.

Art. 7 - Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten (ved fjernsalg)

 1. I perioden med returret skal forbrugeren håndtere produktet og eventuelt emballage omhyggeligt. Produktet må alene håndteres på en måde som er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskab og funktion.Som udgangspunkt må forbrugeren alene håndtere og inspicere produktet det ville ske i en fysisk butik.
 2. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er beskrevet i punkt 1.
 3. Forbrugeren hæfter under ingen omstændigheder for eventuel forringelse af produktet i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har undladt at oplyse om fortrydelsesretten ved indgåelse af kontrakten.

Art. 8 - Udøvelse af fortrydelsesretten og eventuelle omkostninger forbundet hermed (ved fjernsalg)

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han meddele dette inden fortrydelsesretten udløber ved hjælp af den dertil egnede blanket eller på en anden entydig måde til den erhvervsdrivende.
 2. Medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente varerne, returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage varerne, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor vedkommende i overensstemmelse med afsnit 1 har give den erhvervsdrivende meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis forbrugeren returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt det medfølgende tilbehør, og så vidt muligt i original stand og emballage, i overensstemmelse med de rimelige og tydelige instruktioner som den erhvervsdrivende har oplyst.
 4. Risikoen og bevisbyrden for en korrekt og rettidig udnyttelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren afholder de direkte udgifter i forbindelse med returnering af produkterne, medmindre den erhvervsdrivende har indvilliget i at afholde disse, eller hvis den erhvervsdrivende har undladt at oplyse forbrugeren om, at forbrugeren skal betale disse.
 6. Udøver en forbruger sin fortrydelsesret efter at have fremsat en anmodning herom, betaler forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i et rimeligt forhold til det leverede indtil det tidspunkt, hvor forbrugeren har underrettet den erhvervsdrivende om sin udøvelse af fortrydelsesretten, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.
 7. Forbrugeren hæfter ikke for omkostninger ved udførelsen af tjenesteydelser eller leveringen af vand, gas eller elektricitet, som ikke er udbudt til salg i en afgrænset volumen eller mængde, eller levering af fjernvarme, såfremt:
  1. den erhvervsdrivende har undladt at give forbrugeren de retslige krævede oplysninger om fortrydelsesret, refusion ved fortrydelsesret eller har undladt at levere en blanket/mulighed til at påberåbe fortrydelsesret, eller;
  2. forbrugeren ikke på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at udførelsen kan påbegyndes inden udløbet af den 14-dages frist.
 8. Forbrugeren hæfter ikke for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, såfremt:
  1. forbrugeren ikke på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at udførelsen kan påbegyndes inden udløbet af den 14-dages frist,
  2. forbrugeren ikke har anerkendt, at vedkommende mister sin fortrydelsesret, når vedkommende giver sit samtykke; eller
  3. den erhvervsdrivende har undladt at give bekræftelse.
 9. Forbrugeren pådrager sig intet ansvar ved at gøre brug af fortrydelsesretten

Art. 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtigelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten (ved fjernsalg)

 1. Hvis den erhvervsdrivende giver forbrugeren mulighed for, at påberåbe sig returretten elektronisk, skal han sende en bekræftelse umiddelbart efter modtagelse af forbrugerens beslutning om at udøve fortrydelsesretten.
 2. Den erhvervsdrivende refunderer alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra forbrugeren, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor den erhvervsdrivende modtager meddelelse om forbrugerens beslutning om at udøve fortrydelsesretten. Medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varerne selv, kan den erhvervsdrivende ved aftaler om salg af varer tilbageholde beløbet, indtil vedkommende har modtaget varerne, eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.
 3. Den erhvervsdrivende foretager tilbagebetaling under anvendelse af det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret noget andet, og forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 4. Den erhvervsdrivende skal ikke refundere ekstra omkostninger, hvis forbrugeren udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som den erhvervsdrivende har tilbudt.

Art.10 - Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret (ved fjernsalg)

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende har tydeliggjort dette i tilbuddet og senest inden indgåelse af kontrakten:
 1. produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb;
 2. aftaler der indgås på en offentlig auktion. En offentlig auktion henviser til en salgsmetode, hvorved produkter, digitalt indhold og / eller tjenester tilbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, der personligt deltager i salget, eller som har fået mulighed for personligt at deltage i salget, ledet af en auktionschef , og hvor den højest bydende er forpligtet til at købe produkter, digitalt indhold og / eller tjenester;
 3. Tjenesteydelsesaftaler, efter at tjenesteydelsen er blevet fuldt udført, men kun hvis:
  1. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke; og
  2. forbrugeren har anerkendt, at vedkommende vil miste sin fortrydelsesret, når aftalen er fuldstændig opfyldt af den erhvervsdrivende;
 4. Pakkerejser som beskrevet i artikel 7:500 i Hollandsk civilllov og hollandske kontrakter vedrørende personbefordring;
 5. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når aftalen vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum;
 6. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når aftalen vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum;
 7. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg;
 8. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt;
 9. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen;
 10. levering af varer som efter levering i henhold til deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer;
 11. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på;
 12. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på;
 13. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer;
 14. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis:
  1. hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke; og
  2. forbrugeren har anerkendt, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Art. 11 - Prisen

 1. I løbet af gyldighedsperioden som er oplyst i tilbuddet, vil priserne på de produkter og/ eller tjenester der tilbydes ikke øges, bortset fra eventuelle prisændringer i forhold til moms.
 2. I modsætning til foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde varer og / eller tjenester, hvor priserne er underlagt ændringer på finansmarkedet og hvor den erhvervsdrivende ingen indflydelse har herpå, til variable priser. Denne direkte forbindelse til det svingende marked samt det faktum, at de priser, der er nævnt med produktet og / eller servicen, er vejledende af natur, er begge tydeligt nævnt i tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovgivning eller regler.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har forhandlet det; og:
  1. dette skyldes lovgivning og administrative bestemmelser; eller
  2. forbrugeren er bemyndiget til at opsige aftalen med virkning fra den dato, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Priserne som er anført i tilbuddene er inkl. moms.

Art.12 - Overholdelse af kontraktbetingelserne og udvidet garanti

 1. Den erhvervsdrivende sikrer, at de leverede produkter og / eller tjenester opfylder kravene i kontrakten, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til kvalitet og / eller anvendelighed og de lovmæssige krav og / eller sikkerhedskrav, der er fastsat ved lov på datoen for indgåelse af kontrakten. Hvis det er aftalt, sikrer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end almindelig brug.
 2. En udvidet garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, fabrikanten eller importfirmaet begrænser på intet tidspunkt de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende i henhold til kontrakten med den erhvervsdrivende, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Med udvidet garanti giver den erhvervsdrivende, dennes leverandør, importør eller producent, forbrugeren supplerende rettigheder (helt eller delvist) ud over de rettigheder som forbrugeren har i købeloven såfremt den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Den erhvervsdrivende vil tage størst mulig omhu i forbindelse med modtagelse og gennemførelse af ordrer samt i vurderingen af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Levering sker til den adresse forbrugeren har oplyst til Mantel.
 3. Forbeholdt de i artikel 4 oplyste vilkår og betingelser, vil Mantel ekspedere accepterede ordrer hurtigst muligt, dog senest i løbet af 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Såfremt ordren ikke kan leveres indenfor aftalt tid eller ikke kan gennemføres (helt eller delvist) informeres forbrugeren om dette senest 30 dage efter indgåelsen af kontrakten. Forbrugeren har i dette tilfælde, ret til at opsige aftalen uden omkostninger.
 4. Ved annullering i overensstemmelse med foregående afsnit, skal den erhvervsdrivende refundere det tilgodehavende beløb til forbrugeren hurtigst muligt.
 5. Risikoen for skader og/eller tab af produkter påhviler den erhvervsdrivende indtil levering til forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af forbrugeren og som den erhvervsdrivende er blevet gjort bekendt med, medmindre andet er aftalt.
 6. Levering til postbokse, frihavne og NAPO-adresser (militæradresser) er udelukket.

Artikel 14 - Tidsudbegrænsede kontrakter: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse:
 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt vedrørende regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, i overensstemmelse med de eksisterende regler vedrørende opsigelse samt en opsigelsesperiode på højst 1 måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset kontrakt vedrørende regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser ved udgangen af den fastsatte periode, i overensstemmelse med de eksisterende regler vedrørende opsigelse samt en opsigelsesperiode på højst 1 måned.
 3. Forbrugeren kan, i henhold til de foregående nævnte punkter:
  1. opsige kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, forbrugeren er ikke begrænset til at gøre det på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt tidsramme;
  2. opsige kontrakten via samme metode som den blev indgået på;
  3. altid opsige kontrakten med samme opsigelsesperiode som er gældende for den erhvervsdrivende.
Forlængelse
 1. En kontrakt som er indgået for en tidsbegrænset periode og som vedrører regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes til en ny tidsbegrænset periode.
 2. I modsætning til det foregående afsnit, kan en kontrakt som er indgået for en tidsbegrænset periode, og som vedrører regelmæssig levering af daglige nyheder og ugentlige aviser og månedlige magasiner fornyes automatisk for en begrænset periode på op til 3 måneder, såfremt forbrugeren har mulighed for, at opsige aftalen ved udgangen af den forlængede periode med en opsigelsesperiode på højst 1 måned.
 3. En kontrakt som er indgået for en tidsbegrænset periode, og som vedrører regelmæssige levering af produkter eller tjenesteydelser må kun forlænges på ubestemt tid, såfremt forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med en opsigelsesperiode på højst 1 måned. Opsigelsesperioden er op til 3 måneder såfremt det vedrører regelmæssig, men mindre end 1 gang månedlig, levering af aviser, nyheder og magasiner.
 4. En tidsbegrænset kontrakt (introduktions - eller prøveabonnement) vedrørende regelmæssig levering af aviser, ugeblade og magasiner forlænges ikke automatisk og ophører i slutningen af introduktions - eller prøveabonnementet.
Varighed
 1. Hvis en kontrakt har en varighed på mere end 1 år, kan forbrugeren efter det første år opsige kontrakten til enhver tid med en opsigelsesperiode på højst 1 måned, medmindre rimelige og retfærdige forhold taler imod en opsigelse inden udgangen af den aftalte periode.

Artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er oplyst i kontrakten eller i de yderligere vilkår og betingelser, er forbrugeren forpligtiget til at betale alle skyldige beløb inden for 14 dage efter påbegyndelse af fortrydelsesretten, eller såfremt der ingen fortrydelsesret er, inden for 14 dage efter indgåelse af kontrakten. I tilfælde af en kontrakt vedrørende tjenesteydelser, starter den 14-dages periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget en bekræftelse af kontrakten.
 2. Ved salg af produkter til forbrugeren, er forbrugeren i de generelle vilkår og betingelser aldrig forpligtiget til at betale mere end 50% i forudbetaling af det samlede beløb. Såfremt forudbetaling er påkrævet, kan forbrugeren ikke stille krav til gennemførelse af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r) før den påkrævede forudbetaling er gennemført.
 3. Forbrugeren er forpligtet til straks at orientere den erhvervsdrivende såfremt der er fejl eller unøjagtigheder i de oplyste betalingsoplysninger.
 4. Hvis forbrugeren ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, er forbrugeren, efter den erhvervsdrivende har gjort opmærksom på den manglende betaling, og den erhvervsdrivende har givet forbrugeren en 14-dages periode til at opfylde sine betalingsforpligtigelser, skyldig i forhold til det udestående beløb herunder lovbestemt rentesats og den erhvervsdrivende er berettiget til at opkræve de udenretslige opkrævningsgebyrer. Disse opkrævningsgebyrer er maksimalt: 15% af alle udestående beløb op til € 2.500; 10% af de efterfølgende € 2.500 og 5% af de efterfølgende € 5.000 med et minimum på € 40, =. Den erhvervsdrivende kan afvige fra de førnævnte beløb og procenter såfremt det viser sig gunstigt for forbrugeren.

Art. 16 - Klageprocedure

 1. Den erhvervsdrivende har en tydelig beskrevet procedure vedrørende klager, og klagemål behandles i henhold til denne.
 2. Klager vedrørende gennemførelse af en kontrakt skal ske skriftligt og skal indeholde en tydelig beskrivelse af de fejl og mangler som forbrugeren har konstateret. Klagen skal fremsendes til den erhvervsdrivende umiddelbart efter, at forbrugeren har konstateret fejl og/eller defekter.
 3. Klager vil blive besvaret senest 14 dage efter, at den erhvervsdrivende har modtaget dem. Hvis en klage kræver en længere behandlingstid vil den erhvervsdrivende indenfor de 14 dage sende forbrugeren en bekræftelse på modtagelse samt en angivelse af hvornår forbrugeren kan forvente, at modtage et uddybende svar.

Art. 17 - Tvister

Kontrakter mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, der er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, er kun underlagt hollandsk lov.

Art. 18 - Yderligere eller afvigende forhold

Yderligere eller afvigende betingelser for disse generelle vilkår må ikke være til ulempe for forbrugeren og skal angives skriftligt eller på anden måde, som giver forbrugeren mulighed for at opbevare dem på et let tilgængeligt, varigt medium.
Fandt du ovenstående information nyttig?