Meny
Tillbaka
Tillbaka till kundservice

Allmänna villkor

När du exporterar en produkt till länder utanför EU, kan du begära ersättning på den betalda summan moms. Det är inte möjligt för oss att leverera momsåterbetalningsformulär och relaterad administration automatiskt eller digitalt. Tyvärr kan vi därför inte rätta oss efter några förfrågningar av återbetalning av den betalda momsen.
På alla våra order tilläggs obligatorisk moms. Det är inte möjligt att leverera produkten som en gemenskapsintern leverans. Detta innebär att det inte är möjligt att leverera våra produkter momsfritt.

Skriv ut

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt (ifall av ett distansavtal)
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter vid frånträda av avtal (ifall av ett distansavtal)
Artikel 8 - Genomförande av ångerrätten av konsumenten och medföljande kostnader (ifall av ett distansavtal)
Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid frånträdande av avtal (ifall av ett distansavtal)
Artikel 10 - Uteslutande från ångerrätten(ifall av ett distansavtal)
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Efterlevnad och ytterligare garanti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Tidsbestämda avtal: längd, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsprocedur
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande villkor

Artikel 1 - Definitioner

Dessa allmänna villkor använder sig av följande terminologi:

Bi-avtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, när dessa varor eller digitalt innehåll levereras eller dessa tjänster till vederbörande tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren;
Ångerfrist: Den period konsumenten har rätt att utgå ur avtalet;
Konsument: varje fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och till vederbörande tillhandahålls i digital form;
Tidsbestämda avtal: En överenskommelse som gäller leverans av tjänster, varor och/eller digitalt innehåll över en bestämd tidsperiod;
Uppgiftslagring: varje hjälpmedel - vilket även innefattar e-mejl - där konsument eller näringsidkare lämnar upplysningar om sin person, sparas för framtida referens över en period som är lämplig för det ändamål som den är avsedd och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att inom den angivna ångerfristen avbryta distansavtalet;
Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning;
Distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten med stöd av ett organiserat system för distansförsäljning eller till vederbörande tillhandahållande av tjänster på distans, utan att näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, enbart med utnyttjande av ett eller flera medel för distanskommunikation fram till och inbegripet den tidpunkt då avtalet ingås;
Teknik för kommunikation på avstånd: det medel som kan användas för att sluta avtal utan att konsumenten och entreprenören är i samma rum;

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet


Mantel Arnhem BV agerar även under namnet Mantel.com. Vid ett online köp sluts avtalet med Mantel Arnhem BV.

Verksamhetsaddress:
Simon Stevinweg 12
6827 BT Arnhem
Nederländerna
Holländskt organisationsnummer (KvK): 09020216
Momsregistreringsnummer: NL808661693B01


Mantel Den Bosch BV agerar även under namnet Mantel.com

Verksamhetsaddress:
Balkweg 7
5232 BT Den Bosch
Nederländerna
Holländskt organisationsnummer (KvK): 67143873
Momsregistreringsnummer: NL856848220B01

Mantel Utrecht BV agerar även under namnet Mantel.com

Verksamhetsaddress:
Hertogswetering 171
3543 AS Utrecht
Nederländerna
Holländskt organisationsnummer (KvK): 09115914
Momsregistreringsnummer: NL809499587B01

Mantel Rotterdam BV agerar även under namnet Mantel.com

Verksamhetsaddress:
Stadionweg 33 D
3077AP Rotterdam
Nederländerna
Holländskt organisationsnummer (KvK): 81797974
Momsregistreringsnummer: NL862223398B01


Artikel 3 - Tillämpningsområde

 1. Dessa allmänna villkor gäller för allt försäljaren erbjuder och för varje avtal som går mellan försäljare och konsument.
 2. Innan avtal ingås presenteras texterna i dessa allmänna villkor för alla konsumenter. Om detta inte är möjligt, förklarar företaget för konsumenten var de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning och skickar dem kostnadsfritt till konsumenten efter begäran.
 3. Om ett distansavtal som ska ingås elektroniskt innebär en betalningsskyldighet för konsumenten ska näringsidkaren tydligt och väl synligt göra konsumenten uppmärksam på den information som ingår i artikel 6, innan konsumenten gör beställningen. Näringsidkaren ska se till att konsumenten i samband med beställningen uttryckligen medger att beställningen är förenad med betalningsskyldighet. Om beställningen görs genom att trycka på en knapp eller aktivera någon liknande funktion ska knappen eller den motsvarande funktionen märkas i väl läsbar form endast med orden ”beställning förenad med betalningsskyldighet” eller någon motsvarande otvetydig lydelse som anger att verkställandet av beställningen medför en betalningsskyldighet gentemot näringsidkaren. Om detta stycke inte följs av näringsidkaren ska konsumenten inte vara bunden av avtalet eller beställningen.
 4. I de fall där en specifik produkts eller tjänsts villkor går emot dessa allmänna villkor kan paragraf 2 och 3 alltid appliceras till konsumentens fördel.

Artikel 4 - Erbjudande av varor och tjänster

 1. E-handelsplatser ska klart och läsbart ange om det finns några tidsbegränsningar eller villkor för ett erbjudande.
 2. Näringsidkaren tillhandahåller en komplett och noggrann beskrivning av produkten, digitala innehållet och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräcklig för att konsumenten skall kunna informera kunden om produkten. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer är dessa en sanningsenlig representation av produkten som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel binder inte näringsidkaren på något vis.
 3. E-handelsplatser ska klart och läsbart ange, senast i början av beställningsprocessen, om det finns några rättigheter och åtaganden för erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet är gällande, med förbehållning för punkterna i paragraf 4, från och med att konsumenten accepterar erbjudandet och de stipulerade villkoren har fullföljts.
 2. Om konsumenten accepterar erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta detta med ett elektroniskt kvitto. Konsumenten kan avbryta kontraktet så länge som denne inte har fått en bekräftelse från näringsidkaren.
 3. Om avtalet sluts elektroniskt tar näringsidkaren ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och säkra ett säkert webbinnehåll. Om konsumenten betalar elektroniskt utför näringsidkaren krävande åtgärder.
 4. Näringsidkaren kan -inom lagens ramar- undersöka konsumentens likviditet samt övriga, om några, fakta eller faktorer som avgör för ansvar eller möjligheter för att ingå ett distanskontrakt. Skulle näringsidkaren upptäcka tydliga skäl till att inte ingå ett avtal har näringsidkaren juridiskt rätt att neka till en förfrågan till ett kontrakt eller lägga till ytterligare villkor.
 5. Innan konsumenten blir bunden av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett motsvarande erbjudande ska näringsidkaren klart och tydligt ge konsumenten information om följande:
  1. Varornas eller tjänsternas huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och för varorna eller tjänsterna.
  2. Näringsidkarens identitet, till exempel företagsnamn.
  3. Geografisk adress där näringsidkaren är etablerad samt näringsidkarens telefonnummer, faxnummer och e-postadress, där sådan finns, för att konsumenten snabbt ska kunna ta kontakt med och effektivt kommunicera med näringsidkaren, samt, i förekommande fall, geografisk adress och identitet för den näringsidkare för vars räkning denne agerar.
  4. Det sammanlagda priset för varan eller tjänsten, inklusive skatter eller, om varan eller tjänsten är av sådan art att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto och alla andra kostnader eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma. Om avtalet löper på obegränsad tid eller om avtalet gäller en prenumeration ska i det sammanlagda priset ingå de sammanlagda kostnaderna per faktureringsperiod. När sådana avtal debiteras enligt fastställda betalningsposter ska det sammanlagda priset också avse de sammanlagda månatliga kostnaderna. Om det inte rimligen går att beräkna den totala abonnemangskostnaden i förväg, ska prisberäkningsmetoden redovisas.
  5. Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad eller avtalet förnyas automatiskt.
  6. Om konsumenten har en ångerrätt, villkoren, tidsfristen och förfarandena för att utöva den, i enlighet med artikel 6, samt standardblanketten för utövande av ångerrätten.
 6. I fallet med en långtidstransaktion är villkoren för den tidigare paragrafen enbart applicerbara för första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt (ifall av ett distansavtal)

För produkter:
 1. Utom i de fall då de undantag som avses i artikel 18 är tillämpliga, ska konsumenten ha rätt att inom 14 dagar frånträda ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler utan att behöva ange några skäl.
 2. Den i Artikel 1 nämnda ångerfristen löper ut 14 dagar räknat från den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar varan i sin besittning, eller:
  1. i händelse av att konsumenten har beställt flera olika varor på samma gång och varorna levereras separat, den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar den sista varan i sin besittning. Näringsidkaren får, under förutsättning att vederbörande har informerat konsumenten på ett tydligt sätt innan beställningsprocessen, vägra en beställning med flera produkter med olika leveranstider;
  2. i händelse av leverans av en vara som består av flera poster eller delar, den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning;
  3. händelse av avtal om regelbunden leverans av varor under någon viss tidsperiod, den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar den första varan i sin besittning.
För avtal om tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium:
 1. Konsumenten ska ha rätt att inom 14 dagar frånträda ett avtal om tjänster och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium utan att behöva ange några skäl. Näringsidkaren får be konsumenten om skälet till frånträdandet, men inte förplikta den till att ange skälet eller skälen.
 2. Den i punkt 1 nämnda ångerfristen ingår på den dag som följer den dag då avtalet ingås.
Utelämnade av information om ångerrätten:
 1. Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om den juridiskt bundna ångerrätten eller tillhandahållit mallformuläret för ångerrätt, ska ångerfristen löpa ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen, fastställd i enlighet med föregående punkter om ångerfrist.
 2. Om näringsidkaren har informerat konsumenten enligt föregående punkten om ångerrätten inom 12 månader räknat från den dag då avtalet ingås, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottagit informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter vid frånträdande av avtal (ifall av avtal på distans)

 1. Under ångerfristen kommer konsumenten behandla varorna och förpackningen omsorgsfullt. Konsumenten kommer endast packa upp varorna i den utsträckning som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten såsom den skulle göra i en fysisk butik.
 2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt enligt punkt 1.
 3. Konsumenten ska under inga omständigheter hållas ansvarig för varornas värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten.

Artikel 8 - Genomförande av ångerrätten av konsumenten och medföljande kostnader (ifall av ett distansavtal)

 1. I de fall en konsument utövar sin ångerrätt, ska den anmäla det med hjälp av mallformuläret för ångerrätt, ellet på ett annat entydigt sätt till näringsidkaren.
 2. Utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag som följer den in artikel 1 nämnda dag, ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna. Det är inte nödvändigt om näringsidkaren har offererat att hämta upp produkten själv. Tidsfristen ska anses ha iakttagits om konsumenten skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
 3. Konsumenten ska skicka tillbaka varorna inklusive alla medföljande tillbehör, om rimligen är möjligt i dess ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna som tillhandahålls av näringsidkaren.
 4. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten på ett korrekt sätt och i rätt tid ligger på konsumenten.
 5. Konsumenten ska bära den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna endast om näringsidkaren inte har gått med på att stå för denna kostnad eller näringsidkaren underlåtit att underrätta konsumenten om att konsumenten ska stå för den.
 6. I de fall en konsument utövar sin ångerrätt efter att ha lämnat in en begäran om frånträdande, ska konsumenten betala näringsidkaren ett belopp som står i proportion till omfattningen av de tjänster som tillhandahållits, fram till dess att konsumenten underrättar näringsidkaren om att vederbörande utövar sin ångerrätt, jämfört med samtliga prestationer som föreskrivs i avtalet.
 7. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för delvis eller helt utförda tjänster under den tid ångerfristen löper, inklusive leverans av vatten, gas och el, i de fall när försäljningen inte sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, eller fjärrvärme, om:
  1. näringsidkaren inte gett sådan information om ångerrätten, ersättningarna eller har tillhandahållits mallformuläret om ångerrätt, eller;
  2. om konsumenten inte uttryckligen begärt att tjänsterna ska börja utföras under ångerfristen.
 8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för tillhandahållande, helt eller delvis, av digitalt innehåll som tillhandahålls på ett fysiskt medium:
  1. Om inte konsumenten gett sitt uttryckliga förhandssamtycke till att tjänsterna börjas utföras före utgången av den 14-dagarsperiod;
  2. Om inte konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad i och med att konsumenten ger sitt samtycke, eller
  3. Om inte näringsidkaren gett bekräftelse om konsumentens begäran.
 9. Konsumenten ska inte ådra sig något ansvar till följd av utövandet av sin ångerrätt.

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid frånträde av avtal (ifall av ett distansavtal)

 1. Näringsidkaren ska, utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren underrättats om konsumentens beslut att i enlighet med artikel 11 frånträda avtalet, betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive, där så är tillämpligt, leveranskostnaderna.
 2. Näringsidkaren ska verkställa ersättningen enligt första stycket med samma betalningsmedel som konsumenten använt vid den inledande transaktionen, om inte konsumenten uttryckligen accepterat ett annat betalningsmedel och under förutsättning att konsumenten inte får vidkännas några kostnader till följd av ersättningen.
 3. Utan hinder av punkt 1 ska näringsidkaren inte vara skyldig att ersätta förhöjda leveranskostnader om konsumenten uttryckligen valt leverans av annat slag än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av näringsidkaren.
 4. Såvida inte näringsidkaren har erbjudit sig att hämta varorna får näringsidkaren vid köpeavtal hålla inne med återbetalningen tills vederbörande har fått tillbaka varorna, eller tills konsumenten har styrkt att vederbörande har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten (vid distansavtal)

Näringsidkaren får inte tillåta den ångerrätt som anges i artiklarna 9–15 när det gäller distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler med avseende på följande:
 1. Tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet
 2. Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper.
 3. Avtal där konsumenten uttryckligen uppmanat näringsidkaren att uppsöka konsumenten i bostaden för att där vidta brådskande reparations- eller underhållsåtgärder. Om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor.
 4. Paketresor som hänvisas till holländsk lagbok (BW) artikel 7:500 och avtal enligt passagerare och;
 5. Tillhandahållande av logi för andra ändamål än permanent boende, varutransport, tjänster som avser biluthyrning, catering eller tjänster som avser fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
 6. Tillhandahållande av logi för andra ändamål än permanent boende, varutransport, tjänster som avser biluthyrning, catering eller tjänster som avser fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
 7. Tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.
 8. Tillhandahållande av varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
 9. Tillhandahållande av förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats.
 10. Tillhandahållande av varor som, till sin natur, efter leverans blandas med andra föremål på så sätt att de inte kan skiljas från varandra.
 11. Tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.
 12. Tillhandahållande av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.
 13. Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, med undantag för avtal om prenumeration på sådana publikationer.
 14. Tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.

Artikel 11 - Priset

 1. Under giltighetsperioden som indikeras i de erbjudna varorna eller tjänsterna ska priset inte höjas såvida höjningen inte kommer från förändrade MOMS-nivåer.
 2. Till skillnad mot föregående punkten, kan näringsidkaren erbjuda varor eller tjänster, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har kontroll över, till varierande priser. Dessa fluktuationer nämns i erbjudandet, samt faktumet att eventuellt nämnda priser är riktpriser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets genomförandet är endast tillåtna om dessa följer av lagar eller förordningar.
 4. Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalets genomförande är endast tillåtna om näringsidkaren har förhandlat fram det och:
  1. dessa följer av lagar eller förordningar; eller
  2. konsumenten har behörighet till att säga upp avtalet från och med den dag som prishöjningar träder i kraft.
 5. Priserna på varorna eller tjänsterna som nämns är inklusive moms.

Artikel 12 - Efterlevnad och ytterligare garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att varorna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de nämnda specifikationerna, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och lagliga bestämmelser och/eller statliga regleringar som gäller på den dag som avtalet träder i kraft. Näringsidkaren garanterar dessutom att varan är lämplig för annat än vanlig användning, om så avtalats.
 2. En ytterligare garanti som tillhandahållits av näringsidkaren, dess leverantör, tillverkaren eller importören begränsar aldrig lagliga rättigheter och fordran som konsumenten har på grund av avtalet med näringsidkaren, om näringsidkaren har underlåtit uppfylla sin del av avtalet.
 3. Med ytterligare garanti förstås varje förpliktelse av näringsidkaren, dess leverantör, tillverkaren eller importören, som tillskriver konsumenten vissa rättigheter eller fordon utöver dem som är lagligt obligatoriska ifall näringsidkaren har underlåtit uppfylla sin del av avtalet.

Artikel 13- Leverans och utförande

 1. Näringsidkaren ska ta störst möjliga omsorg i mottagandet och genomförandet av beställningar av varorna och i bedömningen av tillhandahållandet av tjänster.
 2. Platsen för leverans är den adress som konsumenten har uppgett för näringsidkaren.
 3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, ska näringsidkaren genomföra accepterade beställningar utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingåtts, om parterna inte har kommit överens om något annat. Om varorna inte levereras inom den tidsfrist som överenskommits, eller om en beställning inte eller delvis kan genomföras, ska konsumenten informeras om det senast 30 dagar efter det att avtalet ingåtts. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnader.
 4. Efter upphävandet som anges i föregående punkten ska näringsidkaren utan onödigt dröjsmål återbetala alla belopp som erlagts i enlighet med avtalet.
 5. Vid avtal där näringsidkaren sänder varorna till konsumenten ska risken för att varor kommer bort eller skadas övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har utsett för detta ändamål fysiskt har tagit varorna i besittning, om parterna inte har kommit överens om något annat.

Artikel 14 - Tidsbestämd avtal: längd, uppsägningen och förlängning

Uppsägning:
 1. Konsumenten kan alltid häva upp avtalet som ingått för en obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av varor (med inbegrep av el) eller tjänster, med iakttagande av gällande regler och en uppsägningstermin på upp till en månad.
 2. Konsumenten kan alltid häva upp avtalet som ingått för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av varor (med inbegrep av el) eller tjänster i slutet av den bestämda perioden, med iakttagande av gällande regler och uppsägningstermin upp till en månad.
 3. De avtal som nämns i föregående punkter kan konsumenten:
  1. Uppsäga när som helst, konsumenten är inte begränsad till en viss tidpunkt eller en viss tidsperiod.
  2. uppsäga på minst samma sätt som avtalet överenskommits.
  3. alltid uppsäga med samma uppsägningstermin som näringsidkaren har förhandlats fram för sig själv.
Förlängning:
 1. Ett avtal som har som har ingåtts under en begränsad tidsperiod och som sträcker sig till att regelbundet leverera produkter (med inbegrep av el) eller tjänster, kan inte automatiskt förlängas eller förnyas för en viss tidsperiod.
 2. Till skillnad från föregående punkten, får ett avtal som har ingåtts under en begränsad tidsperiod och som sträcker sig till att regelbundet leverera dags-, nyhets- och månadstidningar, förlängas eller förnyas automatiskt för en viss tidsperiod av tre månader, om det finns en möjlighet för konsumenten att uppsäga detta förlängda avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstermin på upp till en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts under en begränsad tidsperiod och som sträcker sig till att regelbundet leverera varor eller tjänster, får endast förlängas automatiskt för en begränsad tidsperiod, om konsumenten har möjligheten till att alltid uppsäga avtalet med en uppsägningstermin på upp till en månad. Uppsägningsterminen är upp till tre månader ifall avtalet sträcker sig till att regelbundet, men mindre än en gång i månaden, leverera dags-, nyhets- och månadstidningar.
 4. Ett avtal med en begränsad tidsperiod som innehåller att regelbundet leverera dags-, nyhets- och månadstidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller första abonnemang) ska inte förlängas automatiskt och sluter vid slutet av prov- eller introduktionsperioden.
Längd:
 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, har konsumenten rätt till att uppsäga avtalet på varje tillfälle efter första året, med en uppsägningstermin på upp till en månad, om inte rimlighet och billighet motsätter uppsägningen innan slutet av den överenskomna perioden.

Artikel 15 - Betalning

 1. Om inget annat anges i avtalet eller ytterligare villkorna, ska konsumenten betala alla belopp inom 14 dagar efter den dag att ångerfristen ingår, eller ifall en ångerfrist saknas, inom 14 dagar efter att den dag att avtalet har ingåtts. Ifall avtalet innehåller leveransen av en tjänst, börjar denna period på den dag efter att konsumenten har mottagit avtalets bekräftelse.
 2. Vid försäljning av varor till konsumenten, ska konsumenten i allmänna villkor aldrig krävas betala ett förskott på mer än 50% av sammanlagda beloppet. När en förskottsbetalning krävs, kan konsumenten inte hävda några rättigheter angående genomförandet av beställningen eller tjänst(er) innan förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten ska informera näringsidkaren om felaktigheter i betalningsuppgifterna utan onödigt dröjsmål.
 4. Om konsumenten inte kan uppfylla sin betalningsskyldighet, är denne, efter att näringsidkaren har informerat om den försenade betalningen och näringsidkaren har gett konsumenten en 14-dagars möjlighet för att uppfylla sin betalningsskyldighet, efter brist på betalningen inom denna 14-dagars period, skyldig det utestående beloppet inklusive lagstadgade räntan och är näringsidkaren befogad till att debitera de utomrättsliga inkassokostnader. Värdet på dessa inkassokostnader är maximal: 15% över utestående belopp på upp till 24.435 kr (€ 2.500); 10% över nästa 24.435 kr (€ 2.500) och 5% över nästa 48.871 kr (€ 5.000) med ett minimum på 391 kr (€ 40). Näringsidkaren kan till fördel för konsumenten avvika från dessa belopp och procentsatser.

Artikel 16 - Klagomålsprocedur

 1. Näringsidkaren ska ha en väl omskriven klagomålsprocedur och behandlar varje klagomål enligt denna procedur.
 2. Klagomål om genomförandet av avtal ska omedelbart, fullständigt och tydligt skriftligen överlämnas till entreprenören, efter konsumenten har upptäckt brister.
 3. Klagomål måste besvaras inom 14 dagar efter att näringsidkaren har mottagit dem. Om ett klagomål kräver en längre behandlingstid, ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en indikation om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Artikel 17 - Tvister

Avtal mellan näringsidkaren och konsumenten av dessa allmänna villkor gäller enligt Nederländsk lag.

Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande villkor

Ytterligare villkor eller villkor som avviker från dessa allmänna villkor, ska inte missgynna konsumenterna och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.
Även om sammanställningen av denna webbplats iakttog den största möjliga omsorg, kan riktigheten och fullständigheten i informationen inte garanteras. Entreprenören är inte ansvarig för konsekvenserna av aktiviteter som bedrivs på basis av denna hemsida.
Det är strikt förbjudet att, utan att ha fått tillstånd av Mantel, kopiera, distribuera, publicera eller ändra innehållet från Mantels hemsida.
Kundservice
033-3482416 Stängt
service.se@mantel.com
Skicka ett mail