Menu
Back

Basil

42

Sorted by

Basil Denton S/M/L Bike Basket
42.68 From 33.49

Basil Transport
16.25 From 15.20

Basil Tour XL Pannier
50.82 36.54

Basil Urban Load Pannier
50.82 From 35.53

Basil Dorset M/L Bike Basket
40.61 From 32.48

Basil Boheme Pannier
81.31 59.92

Basil Tour Pannier
40.65 28.41

Basil Wanderlust Bell
(3)
13.21 10.11

Basil Boheme Bell
(1)
13.21 From 8.08

Basil Go Pannier
(3)
50.78 32.48
Clearance

Basil Kavan XL Pannier
(4)
76.23 53.82

Basil Jasmin Basket
(3)
20.28 16.21

Basil Cento
(1)
16.21 15.20

Basil Mara XL Pannier
28.45 24.35